ald papier

Wanneer:
29 december 2018 @ 10:00 – 13:00
2018-12-29T10:00:00+01:00
2018-12-29T13:00:00+01:00

Doarpsgenoaten,

Ek dit jier is de Feestkommisje fan Wânswert fan doel om it âld papier by jim op te heljen. Om de twa moannen sille wy op de lêste sneon fan de moanne by de doarren del. Mei de opbringst fan it âld papier kinne wy dan elk jier de draaimûne en sweef op ús doarpsfeest fergees draaie litte. Bewarje al jim âld papier foar ús. Dat baarn it net op of smyt it yn’e grize kontener! Wy komme it wer foar jim opheljen!

Wolle jim it papier foar moarns 10.00 oere by de dyk del sette? Dan komme wy it opheljen tusken 10.00 en 13.00 oere op

Tige tank en oant sjen!

Stichting Feestcommissie Wânswert

Plaats een reactie