De molen is een belangrijk onderdeel van het aangezicht van Wânswert. Een molen hoort bij het beeld van een typisch Fries terpdorp. De molen diende vroeger voor het in stand houden van het boezemwaterpeil. De molen heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt maar dient nu als lesmolen. De molen is nog geheel intact. Op de jaarlijkse nationale molendag is ook ‘Victor’ geopend.

De molen werd in 1867 gebouwd ter vervanging van zes kleine poldermolentjes en drie tjaskers en heeft daarna zeer lang gefunctioneerd. In 1975 ging de molen in eigendom over naar Stichting De Fryske Mole. Op dat moment was de Victor duidelijk in minder goede staat: al rond 1969 was de staartbalk gebroken en waren de kleppen van de zelfzwichting grotendeels weggewaaid. In 1977 volgde een restauratie, waarbij onder meer nieuwe roeden werden gestoken.  De molen is ook in gebruik als lesmolen voor het Gild Fryske Mounders. In 2006 bestemde het Wetterskip Fryslân deze molen tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast. Opmerkelijk constructiedetail: de kap kruit op 16 vaste ijzeren rollen. Dit lijkt niet erg gunstig, want het gewicht van de kap staat permanent op 32 tappen, in plaats van op de massa van iedere rol. In de weinige molens waar dit werd toegepast was dit dan ook meestal geen succes, maar bij deze molen werkt het goed. Bron: Molendatabase

In 2012 is de de molen gerestoreerd en weer op zijn plek terug gezet. Dat ging destijds nog maar net goed. Zie hier een verslag van Omrop Fryslan

Zie meer info over de restauratie hier.