Yn it twadde wykein fan  augustus is it wer tiid foar it moaiste feest fan ‘t jier! Wy hawwe wer in moai program op priemmen setten. Krekt as ferline jier hawwe wy wer fjouwer dagen feest!

Woansdei 9 augustus: Domme Jûn Oanfang 20:30 oere

Tongersdei 10 augustus: Pylkje Smite Oanfang 16:00 oere

Freed 11 augustus: Toulûke Oanfang 19:30 oere
Nei ôfrin live musyk fan Rendaq

Sneon 12 augustus: fan 15:00 oere ôf spultsjes

Sneonejûn TOPBAND STOOT! Oanfang 21:30 oere

Fierdere ynformaasje wurdt ynkoarten ferspreid op ‘e Bourren en yn ‘e Mieden.

Organisaasje Doarpsfeest Wânswert