Onderstaande agenda proberen we zo actueel mogelijk te houden zodat iedereen goed geïnformeerd is betreffende activiteiten in en rond ons dorp. Heb je zelf een belangrijke update die je hier mist? Meld het ons via het contactformulier

apr
25
za
Ald Papier
apr 25 @ 09:30 – 12:30

Doarpsgenoaten,
Ek dit jier is de Feestkommisje fan Wânswert fan doel om it âld papier by jim op te heljen. Om de twa moannen sille wy op de lêste sneon fan de moanne by de doarren del. Mei de opbringst fan it âld papier kinne wy dan elk jier de draaimûne en sweef op ús doarpsfeest fergees draaie litte. Bewarje al jim âld papier foar ús. Dat baarn it net op of smyt it yn’e grize kontener! Wy komme it wer foar jim opheljen!
Wolle jim it papier foar moarns 10.00 oere by de dyk del sette? Dan komme wy it opheljen tusken 10.00 en 13.00 oere

jun
27
za
Ald Papier
jun 27 @ 09:30 – 12:30

Doarpsgenoaten,
Ek dit jier is de Feestkommisje fan Wânswert fan doel om it âld papier by jim op te heljen. Om de twa moannen sille wy op de lêste sneon fan de moanne by de doarren del. Mei de opbringst fan it âld papier kinne wy dan elk jier de draaimûne en sweef op ús doarpsfeest fergees draaie litte. Bewarje al jim âld papier foar ús. Dat baarn it net op of smyt it yn’e grize kontener! Wy komme it wer foar jim opheljen!
Wolle jim it papier foar moarns 10.00 oere by de dyk del sette? Dan komme wy it opheljen tusken 10.00 en 13.00 oere

aug
29
za
Ald Papier
aug 29 @ 09:30 – 12:30

Doarpsgenoaten,
Ek dit jier is de Feestkommisje fan Wânswert fan doel om it âld papier by jim op te heljen. Om de twa moannen sille wy op de lêste sneon fan de moanne by de doarren del. Mei de opbringst fan it âld papier kinne wy dan elk jier de draaimûne en sweef op ús doarpsfeest fergees draaie litte. Bewarje al jim âld papier foar ús. Dat baarn it net op of smyt it yn’e grize kontener! Wy komme it wer foar jim opheljen!
Wolle jim it papier foar moarns 10.00 oere by de dyk del sette? Dan komme wy it opheljen tusken 10.00 en 13.00 oere

okt
31
za
Ald Papier
okt 31 @ 09:30 – 12:30

Doarpsgenoaten,
Ek dit jier is de Feestkommisje fan Wânswert fan doel om it âld papier by jim op te heljen. Om de twa moannen sille wy op de lêste sneon fan de moanne by de doarren del. Mei de opbringst fan it âld papier kinne wy dan elk jier de draaimûne en sweef op ús doarpsfeest fergees draaie litte. Bewarje al jim âld papier foar ús. Dat baarn it net op of smyt it yn’e grize kontener! Wy komme it wer foar jim opheljen!
Wolle jim it papier foar moarns 10.00 oere by de dyk del sette? Dan komme wy it opheljen tusken 10.00 en 13.00 oere

dec
19
za
Ald Papier
dec 19 @ 09:30 – 12:30

Doarpsgenoaten,
Ek dit jier is de Feestkommisje fan Wânswert fan doel om it âld papier by jim op te heljen. Om de twa moannen sille wy op de lêste sneon fan de moanne by de doarren del. Mei de opbringst fan it âld papier kinne wy dan elk jier de draaimûne en sweef op ús doarpsfeest fergees draaie litte. Bewarje al jim âld papier foar ús. Dat baarn it net op of smyt it yn’e grize kontener! Wy komme it wer foar jim opheljen!
Wolle jim it papier foar moarns 10.00 oere by de dyk del sette? Dan komme wy it opheljen tusken 10.00 en 13.00 oere